Pyramiden 3-5 år

Pyramiden Röd, Blå & Grön

colpyr

Välkomna till Pyramiden

Pyramiden består av tre avdelningar med namnen Röd, Blå och Grön. På dessa avdelningar huserar våra äldre förskolebarn i åldern 3-5 år. På varje avdelning finns det 22 barn placerade.

Pedagogerna på Pyramiden arbetar för att barnen ska utveckla sin självständighet men också sin förmåga att fungera i grupp. Detta tränas genom att barnen få vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Utifrån sina förmågor bidrar barnen med att ta ansvar för den gemensamma miljön, sina egna handlingar och allas trivsel. Vi pedagoger utgår från barnens idéer och intresse, lyssnar aktivt genom att ställa öppna frågor för att få fram barnens önskemål.

Montessorimaterialet täcker många intresseområden och barnen får stimulans såväl intellektuellt som motoriskt. Montessoris material är indelat i sensoriskt, praktiskt, språk, matematik och kultur. Då vi har våra arbetspass arbetar vi med dessa material i undervisningen.

Som komplement till montessorimaterialet har vi mycket annat material som ska tillgodose barnens nyfikenhet och väcka deras lust för lärande. I den fria leken tränar barnen den sociala förmågan, konflikthantering och språket.

I den förberedda miljön som finns på vår förskola blir det enkelt för barnen att veta vart olika saker och material finns. Hyllor och möbler i barnens höjd hjälper dem att få överblick över hela miljön. På så vis har barnen alltid tillgång till allt material som finns framme och behöver inte be en vuxen om hjälp. Naturliga avbrott, lugn och ro med ordning och reda är viktiga moment i vår verksamhet.

I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi med olika utvecklingsinsatser vilka oftast sträcker sig över ett läsår. Vi bedriver ett tematiskt arbetssätt och väver in olika delar från läroplanen i utbildningen.

Varje vårtermin startar vi upp våra åldersindelade grupper. De äldre barnen, vilka då är blivande förskoleklasselever, är tillsammans i en grupp. Vi vill att de ska får möjlighet att lära känna varandra mer och fungera tillsammans som grupp. I de övriga åldersindelade grupperna har vi olika ämnen vi arbetar med beroende på barnens intresse och behov.